Úvod

Vysušování a sanace vlhkého zdiva bezkontaktní technologií AQUAPOL

Zemní vlhkost, vzlínající kapilárami do zdí starších budov, ohrožuje jejich konstrukce a má velké množství dalších negativních důsledků. Jednou z nejúčinnějších metod na odstranění vlhkosti staveb je fyzikální bezkontaktní metoda AQUAPOL.


Prostřednictvím instalace jednoho nebo více přístrojů zavěšených pod stropem v provlhlém objektu se pomocí magnetického pole zajišťuje stlačování vlhkosti v kapilárním systému zdiva směrem dolů. Přístroj AQUAPOL pracuje na základě příjmu signálu v rozsahu frekvencí mezi 5-1000 MHz, který je součástí elektromagnetického smogu. Je realizován pomocí systému dvou cívek, uspořádaných paralelně a vzájemně propojených, které jsou uloženy v celokovovém pouzdru. To je uzemněno v blízkosti vysoušeného objektu. Ve fázi příjmu signálu pouzdro zajišťuje separaci elektrické a magnetické části elektromagnetického smogu, propouští k systému cívek pouze magnetickou část signálu. V systému cívek je indukován opět elektromagnetický signál a uspořádání cívek a jejich počet vytváří resonanční obvod, jak ukazují měřené charakteristiky signálu odezvy přístroje. Elektrická složka výstupního resonančního signálu je opět pohlcována kovovým pouzdrem a jeho uzemnění v blízkosti vysoušeného objektu vytváří potřebný dalekodosahový potenciál, potřebný k vytlačování molekul vody. Přístroje tímto způsobem provedou vysušování, trvalou instalací suchý stav udržují a tím vlastně plní funkci horizontální hydroizolace. Vzduchové póry ve zdivu fungují pak jako tepelná izolace. Pokud jsou tyto póry vyplněny vodou, je tepelněizolační schopnost silně omezena. Uvádí se, že zdivo o vlhkosti 20 váh.% má cca desetiprocentní izolační schopnost oproti zdivu suchému. Vysušením zdiva tak nejen ušetříme náklady na vytápění, ale do značné míry omezujeme i vznik kondenzace vodní páry na takto postižených plochách. Díky neopotřebitelnosti přístroje se předpokládá životnost 70 – 150 let, čímž tato technologie udává nová měřítka pro budoucnost. Pomineme li nulové provozní náklady, pak ale tento fakt ocení především ti zákazníci, kteří jsou zvyklí při opouštění objektu dodávku el. energie vypínat (chalupy, trvale neobydlené prostory ap.) nebo ti, v jejichž domě dosud el. instalace chybí nebo je trvale odpojena. Z toho také plyne stoprocentní provozní bezpečnost celého systému.

Základní kámen úspěchu systému AQUAPOL – diagnostika příčiny zavlhčení

Přístroje AQUAPOL umí eliminovat pouze vzlínající vlhkost. Pracovníci AQUAPOLu zohledňují vlivy působící na zdivo a správně je musí lokalizovat. Jednoduché to je se vzlínající zemní vlhkostí, která se projevuje téměř u všech starších objektů. Naopak smáčení zdiva vodou ostřikovou, od tajícího sněhu, prosakující dešťovou vodu lze vysledovat pouze u některých. Rovněž tlaková voda, např. zvýšená hladina spodní vody a zatékající dešťová voda, nemusí nutně „zlobit“ každý dům. Avšak hygroskopická vlhkost ( jedná se o vlhkost, kterou přijímá materiál z okolního klimatu a to hlavně díky solím) spolu s kondenzací (kondenzace vodních par obsažených ve vzduchu) jsou nechtěným příbuzným většiny mokrých zdí. Při hodnocení vlivů se nesmí zapomenout na možnost poškození z havárií, například netěsnost sanitárních instalací a dešťové kanalizace. Zákazník před instalací systému AQUAPOL vždy obdrží vlhkostní průzkum s návrhem sanace zdiva včetně případných doprovodných opatření, tak aby byly všechny případné vlivy eliminovány.

Ověření funkčnosti v konkrétní stavbě
Jednou z možností jak ověřit funkci přístroje AQUAPOL je dlouhodobé měření obsahu vlhkosti ve zdivu. Tento projekt zdokumentování ústupu vlhkosti zdiva pouhou instalací přístroje AQUAPOL u památkově chráněného objektu jsme provedli v průběhu let 2009 - 2010.


Zámek Stráž nad Nežárkou

Požádali jsme ČVUT Praha, fakultu stavební, Katedru materiálového inženýrství a chemie o opakované laboratorní stanovení obsahu vlhkosti zdiva u části zámku ve Stráži nad Nežárkou. Naší žádosti bylo vyhověno, a protože nás nejvíce trápila případná skepse majitelů památkově chráněných objektů, kde má náš systém široké využití, navrhli jsme právě zdokumentováni průběhu vysušení části tohoto objektu. Tato památka nás zaujala především tím, že se jedná o vzácný hybrid zámek – hrad dohromady. Nejstarší část tohoto objektu byla totiž postavena v roce 1267 jihočeským rodem Vítkovců a v roce 1700 Šternberkové hrad přestavěli na zámek. Nejvíce však se dostal do podvědomí české veřejnosti spojením s Emou Destinnovou. Slavná opevní pěvkyně a vlastenka totiž zámek v roce 1920 zakoupila a vlastnila ho až do své smrti v roce 1930. Dnes tato zrekonstruovaná památka slouží jako muzeum E.Destinnové a je hudebním koncertním stánkem pro veřejnost s vysokou profesionální hudební úrovní. Rozsáhlá rekonstrukce zámku byla provedena v letech 2003 -2006 kdy byl řešen havarijní stav zapříčiněný chybějící šedesáti letou údržbou posledních vlastníků. Rekonstrukce byla vydařená, až na jednu „malou chybičku“. Už v roce 2008 se začaly objevovat první poruchy na omítkách, voda zkrátka vzlínala dále. V tento okamžik se na nás obrátil majitel objektu s dotazem, zda by naše technologie byla v tomto případě účinná. Po ujištění, že ano, jsme se domluvili na experimentu, který měl vyvrátit případné pochybnosti. 16.3.2009 jsme do části objektu instalovali jeden přístroj AQUAPOL DISC a provedli ve spolupráci s pracovníkem ČVUT vstupní měření vlhkosti zdiva. V souladu s ČSN P 73 0610 jsme na dvou měřících místech odebrali vzorky zdiva. Odvrtanou půlku vzorku si pracovník ČVUT Praha odvezl k laboratornímu stanovení obsahu vlhkosti zdiva a druhou půlku jsme gravimetricky změřili na místě přístrojem SARTORIUS MA 30. Výsledky měření se mezi námi a ČVUT příliš nelišily, ale přesto uvádíme hodnoty naměřené odbornou laboratoří. Mokré zdivo dosahovalo nejvyšších hodnot až 10,78 váhových % H2O. Druhé měření vlhkosti proběhlo po roce a to 8.3.2010 a vzájemně jsme mohli konstatovat, že již po roce jsme docílili stupně účinnosti dle ČSN 73 0610. Tato norma požaduje tyto výsledky sice až po dvou letech, ale naměřené hodnoty vlhkosti zdiva nepřevyšovaly hodnotu u nejvlhčího místa 5,74 váhových % H2O což kvalitativně odpovídalo již tehdy. Docílili jsme tak účinnosti sanace pouhou instalací přístroje AQUAPOL u nejvlhčího místa 64,8%, což odpovídá požadavkům normy ČSN P 73 0610 na dosažení úspěšnosti sanačního zákroku.


zkušební protokol ČVUT Fakulta stavební

O spokojené zákazníky není nouze, aneb znáte z Receptáře Prima nápadů!
Firma AQUAPOL svým jedinečným servisem naplňuje heslo náš zákazník náš pán. Garantuje totiž , že do třech let docílí stupně účinnosti dle ČSN P 730610 ( vysuší dům) nebo vrátí kupní cenu. Aby byl průběh vysoušení transparentně prokázán provádí se v souladu s již výše zmíněnou normou kontrolní měření vlhkosti zdiva. Na nejvíce vlhkostí postižených místech se odvrtávají vzorky zdiva a před zákazníkem jsou vysušeny a rozdílem vah mokrého a suchého vzorku se zjistí hodnota zavlčení zdiva ( gravimetrické měření vlhkosti zdiva). Toto měření se periodicky opakuje každých šest měsíců až do předání suchého domu. Statisticky vzato většinu mokrých objektů předáváme za rok a půl suché. Od roku 1990 jsme v ČR úspěšně aplikovali cca 2000 objektů a možná, že i tento úspěch inspiroval tvůrce z Receptáře Prima nápadů, kteří nás oslovili se žádostí o odprezentování naší technologie v jejich pořadu. První reportáž byla natočena u pana ing. Šturmy v Hrdlořezích č.p. 169. Požádali jsme ho zda by souhlasil s natáčením ve svém domě a naší žádosti bylo z jeho strany ochotně vyhověno. Pan ing. Jiří Šturma nám totiž před časem zaslal dopis jehož část bychom rádi citovali…

„od 10.5.1993 jsem spokojeným uživatelem AQUAPOLU. Mohu konstatovat, že ani po devatenácti letech užívání nemám k jeho funkci nejmenších výhrad… Vlhkost vyvzlínala až do výšky 0,7 m nad terénem a přístroj AQUAPOL ji stáhl dolů. Efekt přesunu vody byl nejlépe demonstrovatelný ve sklepě, kde se i dnes ze zdí drolí suchý maltový prášek. Žádný jiný zásah, než instalaci přístroje jsem neprovedl a tak mohu potvrdit, že vše co jste slibovali, jste dodrželi a vaše zařízení je i po devatenácti letech plně funkční a plní svůj účel.“Reportáž ze zmíněného objektu byla na TV Prima odvysílána 19.2.2012. Pokračování tohoto pořadu bylo 28.10.2012 a jeho děj se odehrával v památkově chráněném kostele v Konicích. Technický administrátor děkanství pan ing. Zděněk Mašek CSc vysvětlil divákům průběh vysušení této sakrální památky pouhou instalací přístrojů AQUAPOL. Vyzdvihl, že závěrečné měření vlhkosti zdiva bylo rovněž provedeno v součinnosti se ČVUT Praha, fakultou stavební, Katedrou materiálového inženýrství a chemie, které potvrdilo správnost měření společnosti AQUAPOL spol.s.r.o.


Mezi naše reference patří také kostel v Konicích.

Důkazem dobrých výsledků stovky realizací

V současnosti působí společnost AQUAPOL v 11 zemích Evropy. Mateřská firma v Rakousku funguje již 28 let .V České republice se provádí vysušování tímto systémem již o roku 1990 a letos uplyne 23 let od doby, kdy byl u nás instalován první přístroj AQUAPOL. Tato technologie se setkala s velkým zájmem zákazníků a jejich důvěrou v tento specifický postup. V Evropě bylo od roku 1985 instalováno více než 46 000 zařízení AQUAPOL a v České republice došlo od roku 1990 k realizaci u cca 2 000 objektů. Pokud máte zájem o tento jedinečný způsob vysušováni vlhkého zdiva, tak nás kontaktujte a rádi vám pomůžeme!

Kontakt:

AQUAPOL spol.s.r.o.
Chýnovská 1917
Tábor 390 02

TEL: 381 253 196, 608 030 277
www.aquapol.cz e-mail: aquapol@aquapol.cz
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze